UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

                   Biblioteca Universitara                                                            Homines dum docent discunt, Seneca

 


PREZENTARE GENERALA

CONTACT

ACCES

SERVICII

NOUTATI

CATALOG ON-LINE   

     

        Accesul în Biblioteca Universitară

      (extras din Regulamentul de organizare si functionare)

             Art. 1. (2) Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este bibliotecă: de drept public – după forma de constituire şi administrare a patrimoniului; o structură fără personalitate juridică – după forma de organizare; de tip enciclopedic şi specializat în domeniile militare – după structura colecţiilor sale; publică – în limitele prevăzute de prezentul regulament.

Art. 3. (1) În Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, ca bibliotecă militară şi parte integrantă a sistemului informaţional naţional, au acces pentru studiu – la fondul de informaţie şi sălile de lectură –  personalul activ al armatei şi membrii familiilor acestora, cadrele militare în rezervă şi în retragere, precum şi persoane fizice din afara armatei.            

(2) Accesul direct la colecţiile Bibliotecii Universitare este permis personalului instituţiilor cu care Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” are încheiate acorduri de cooperare - în baza documentelor individuale care atestă aparatenenţa, pentru celelalte persoane fizice din afara armatei accesul se aprobă în urma solicitării pe care acestea o fac comandantului (rectorului) universităţii.

(3) Persoanele din afara instituţiei au acces fizic în Biblioteca Universitară conform normelor de ordine interioară din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, şi beneficiază de serviciile bibliotecii pe baza actelor personale de identitate/legitimare, de acces în unitate sau bibliotecă, după caz.

(4) Biblioteca Universitară, ca bibliotecă de drept public, oferă accesul gratuit la colecţiile şi bazele de date proprii; poate oferi şi unele servicii pe bază de tarife, prevăzute la art. 18 lit. h-k, în condiţiile legii, stabilite cu avizul autorităţii tutelare.

(5) Pentru colecţiile şi bazele de date care conţin documente clasificate, accesul este permis conform avizului de securitate deţinut de utilizator.

(6) Accesul la colecţiile de carte veche, periodice şi la documentele unicat sau obţinute prin serviciul de împrumut interbibliotecar este limitat; indiferent de categoria de solicitanţi, acestea nu se împrumută pentru studiu, ele putând fi consultate numai în cadrul bibliotecii, sub supravegherea personalului de specialitate.

Art. 4. Biblioteca Universitară participă la serviciul de împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional, la gestionarea sistemică a informaţiei, la realizarea Catalogului naţional partajat şi a Bibliotecii naţionale virtuale, în condiţiile reglementărilor în vigoare, împreună cu structurile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi cu bibliotecile care au activităţi specifice de drept public, în scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie.

VI. Utilizatorii Bibliotecii 

Art. 26.  (1) Înscrierea în Biblioteca Universitară se face pentru categoriile enumerate la art. 2 (1), pe baza permisului tip de intrare în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, individualizat prin: nominalizare, fotografie, serie şi număr de evidenţă, identificare acces la nivelul de secretizare al documentelor clasificate; pentru aceste categorii, accesul la colecţiile bibliotecii este nelimitat, cu menţiunea de la art. 3 (5) privind documentele clasificate şi excepţia prevăzută la art. 3 (6) pentru toate categoriile de utilizatori.

(2) Documentele de înscriere şi de evidenţă a serviciilor de bibliotecă se completează numai după obţinerea numărului curent de utilizator – ID – conform “Registrului de evidenţă a utilizatorilor din Biblioteca Universitară” al structurii, atât pentru persoane fizice, cât şi grupe de pregătire.

Art. 27. (1) Utilizatorii au dreptul de a împrumuta simultan maxim 5 documente, respectiv pentru consultarea în sala de lectură. Fac excepţie cele ridicate de responsabilii grupelor stabiliţi prin ordin de zi pe unitate, care primesc publicaţiile indicate ca bibliografie în numărul de exemplare stabilit de catedrele de specialitate; dacă acesta nu este precizat, numărul se stabileşte la nivelul fondului deţinător din cadrul Bibliotecii Universitare, orientativ după numărul grupelor similare care pot solicita acele titluri.

(2) Perioada de împrumut pentru utilizatorii individuali este de maxim 30 de zile calendaristice; termenul poate fi prelungit cu 15 zile, în momentul prezentării la data scadentă, numai dacă publicaţia nu a fost solicitată/rezervată de alţi utilizatori. Fac excepţie documentele cu caracter general sau specific numai unor categorii de utilizatori, care sunt stabilite pentru a fi studiate pe durata perioadei de învăţământ (modul, semestru, an).

(3) Indiferent de numărul de exemplare şi data ridicării acestora, toţi utilizatorii Bibliotecii Universitare a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” – individuali sau colectivi – vor preda la încheierea anului de învăţământ, la plecarea în concediu sau misiuni îndelungate etc. literatura militară (clasificată şi neclasificată), în vederea pregătirii şi desfăşurării verificării anuale a existenţei acestora.

(4) Biblioteca Universitară îşi rezervă dreptul de a solicita înapoierea înaintea termenului legal sau restituirea unui număr de exemplare din acelaşi titlu, în situaţii deosebite: operaţiuni de verificare şi control a fondurilor gestionare, publicaţii intens solicitate etc.

(5) Dacă unele lucrări sunt foarte solicitate, iar numărul volumelor este insuficient, temporar, directorul Bibliotecii Universitare poate stabili excluderea documentului de la împrumut şi consultarea exemplarelor numai în sala de lectură.

Art. 28. Obligaţiile utilizatorilor, în cadrul Bibliotecii Universitare a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi faţă de colecţiile acesteia, sunt în principal următoarele:

-         să aibă la intrarea în bibliotecă o ţinută decentă;

-         să prezinte documentul de acces, anterior formulării solicitărilor;

-         să respecte locurile de acces stabilite;

-         să verifice, la primirea publicaţiilor, starea lor fizică şi să semnaleze eventualele deteriorări (pagini rupte sau lipsă, sublinieri);

-         să protejeze documentele pe care le primesc sau le consultă, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini;

-         să nu schimbe exemplarele împrumutate din acelaşi titlu cu alt utilizator, deoarece acestea au cote/serii diferite;

-         să respecte termenul de restituire a documentelor şi modalitatea stabilită pentru prelungirea acestuia;

-         să formuleze permisiunea pentru introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul bibliotecii;

-         să-şi înscrie numele şi solicitarea făcută în structurile unde există astfel de registre de evidenţă;

-         să nu acceseze în localul bibliotecii site-uri Internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător;

-         să se comporte civilizat faţă de personalul bibliotecii şi ceilalţi utilizatori;

-         să respecte liniştea, ordinea şi curăţenia în localul bibliotecii;

-         să utilizeze în mod adecvat colecţiile, aparatura, mobilierul şi celelalte bunuri ale bibliotecii, fără a produce deteriorări sau sustrageri.

Nerespectarea acestor prevederi atrage propunerea de sancţionare disciplinară, după caz, în funcţie de categoria de personal a utilizatorilor.

Art. 29. În cadrul Bibliotecii Universitare a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, utilizatorilor le sunt interzise:

-         introducerea aparatelor de fotografiat, filmat, de înregistrare audio-video, de copiat sau comunicaţii, în locurile în care se află infomaţii clasificate, cu excepţia situaţiilor autorizate de normele în vigoare privind protecţia acestora în Armata României;

-         fotocopierea documentelor, dacă prin aceasta se afectează starea lor şi se încalcă prevederile legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

-         fumatul, consumul de alimente şi băuturi alcoolice.

Art. 30. (1) Recuperarea documentelor pierdute, distruse, găsite lipsă la inventar ori deteriorate, se face conform metodologiei şi precizărilor privind calculul valoric, prezentate în Anexa nr. 1.

(2) Deteriorarea bunurilor materiale, precum şi alte daune aduse patrimoniului bibliotecii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31. Biblioteca Universitară poate fi vizitată de către persoane individuale sau grupuri organizate, cu aprobarea conducerii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi înştiinţarea conducerii bibliotecii; vizitatorii vor purta ecusoane şi vor fi însoţiţi de personalul bibliotecii.

                                                                                                                                                   Anexa nr. 1[art. 30 (1)]

 METODOLOGIA

       de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori sau gasite lipsa la inventar

I.   Dispoziţii generale

 Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modalităţile de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori sau găsite lipsă la inventar.

Art. 2. La fixarea cuantumurilor taxelor percepute se ţine cont, în principal, de interesul instituţiei pentru păstrarea fondului documentar şi a întregului patrimoniu material de care dispune, de valoarea informaţională a documentelor, numărul de exemplare existent în evidenţă, vechimea acestora, uzura fizică şi morală, gradul de repetare a infracţiunii.

II.    Recuperarea documentelor pierdute ori distruse de utilizatori sau găsite lipsă la inventar

Art. 3. În cazul documentelor din colecţiile uzuale ale Bibliotecii Universitare – conform art. 21 (6) lit. b) – bunurile culturale comune se recuperează prin:

a)  un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus, ori o ediţie nouă a aceluiaşi document;

b)  un exemplar reprografiat în aceleaşi condiţii cu documentul respectiv (dimensiuni, legare, color/alb-negru etc.), cu aprobarea scrisă a şefului catedrei domeniului în care se încadrează publicaţia şi a directorului bibliotecii, dacă se apreciază – în spiritul autonomiei universitare administrative asupra patrimoniului pus la dispoziţie – că documentul nu poate fi procurat în condiţiile de la punctul a), iar un exemplar astfel realizat este mai eficient decât utilizarea contravalorii sale pentru dezvoltarea colecţiilor;

c)  achitarea contravalorii documentului, respectiv valoarea de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi (pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică), la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Mărimea penalizării (p) de 1-5 ori adăugată la valoarea obţinută prin actualizarea indicelui de inflaţie se obţine din formula:

                              p = pn x 0,5 + pv x 0,3 + pa

 în care:

pn = ponderea asociată pentru numărul de exemplare de acelaşi tip din evidenţă (50%) 

 

Nr. ex.

>10

8-10

6-7

4-5

2-3

pn

1

2

3

4

5

 

pv = ponderea asociată pentru vechimea în evidenţă a documentului, exprimată în ani (30%) 

 

Nr. ani

1

2

3

4

5

pv

1

2

3

4

5

 

pa = ponderea asociată pentru gradul de repetare a infracţiunii exprimată în număr de ori (20%)

 

Nr. repetări

1

2

3

4

5

pa

1

2

3

4

5

 

Art. 4. În cazul documentelor din colecţiile de bază ale Bibliotecii Universitare – conform art. 21 (6) lit. a –recuperarea se face astfel:

a)      bunurile culturale comune din care biblioteca deţine un singur exemplar, contravoaloarea va fi calculată la tarif maxim (o penalizare de 5 ori la valoarea obţinută prin actualizarea indicelui de inflaţie);

b)      documentele din colecţia de carte veche se recuperează fizic, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se recuperează valoric, la preţul pieţei, plus o sumă de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale  a Bibliotecilor.

Art. 5. Recuperarea pagubelor produse prin furt şi constatate la inventarierea colecţiilor uzuale din fondurile cu acces liber la raft sau destinate împrumutului la domiciliu se face la fel ca în cazul lipsurilor constatate la inventar, dar numai după ce s-a aplicat coeficientul anual de 0,3% scădere din totalul fondului de documente inventariat.

Art. 6. Modul practic de calcul valoric al documentului distrus/pierdut/găsit lipsă la inventar este prezentat în Anexa nr. 2. Fişa calculului valoric se întocmeşte la nivelul fondului în evidenţa căruia se află documentul şi se prezintă Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul Bibliotecii Universitare.

III. Recuperarea documentelor deteriorate de utilizatori

Art. 7. Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare a acestora în circuitul bibliotecii.

IV.  Dispoziţii finale

 Art. 8. Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.