Text Box: ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Text Box: NECLASIFICAT
Exemplar unic

 

 

Text Box: APROB
COMANDANTUL (RECTORUL) UNIVERSITĂŢII
NAŢIONALE DE APĂRARE „CAROL I”
General-locotenent. prof. univ. dr.
Teodor FRUNZETI
 

 

 

 

 

 

 

Text Box: AVIZAT
LOCŢIITORUL COMANDANTULUI PENTRU
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (PRORECTOR)
Colonel prof. univ. dr.
Ion ROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPŢIA GESTIONĂRII, UTILIZĂRII ŞI ASIGURĂRII VIZIBILITĂŢII ŞTIINŢIFICE PRIN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE, DISPONIBILE ÎN FORMAT ELECTRONIC, LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE „CAROL I”

 

Referinţe:

·        Strategia naţională de informare, documentare şi Comunicare în ştiinţă şi tehnologie (SNIDCST);

·        Proiectul ANELiS (Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de cercetare)/[Plus];

·        Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în perioada

2012 – 2016.

 

 

1.      Locul şi rolul surselor electronice de informare ştiinţifică (SEIS) în ansamblul activităţilor din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (U.N.Ap.)

 

În cadrul politicilor educaţionale destinate învăţământului şi cercetării ştiinţifice din U.N.Ap., SEIS răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Prin menţinerea unui mediu de informare bogat şi cuprinzător, se asigură instituţional atât creşterea gradului de acces la literatura ştiinţifică de cercetare cu factor de impact relevant, cât şi vizibilitatea internaţională, prin promovarea ideilor şi lucrărilor originale ale comunităţii academice, în spiritul principiilor promovării accesului deschis la cunoştinţele ştiinţifice.

Gestionarea unitară a platformelor de reviste ştiinţifice de cercetare în format integral şi baze de date bibliografice şi bibliometrice, disponibile la nivelul instituţiei, asigură înfăptuirea unor direcţii prioritare, obiective specifice şi indicatori din Strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în perioada 2012 - 2016, respectiv:

·        (2) Creşterea vizibilităţii ştiinţifice;

·        (4) Infrastructură şi acces la cunoaştere.

 

 

2.      Resurse angajate

 

2.1. Resurse umane

 

2.1.1. Beneficiari potenţiali ai SEIS

            Unitatea dinamică dintre învăţământ şi cercetarea ştiinţifică promovată la nivelul U.N.Ap., evidenţiază ca principali beneficiari potenţiali ai SEIS, următoarelor categorii de personal:

·        cadrele didactice universitare;

·        cercetătorii ştiinţifici din cadrul CSSAS;

·        personalul centrelor de cercetare ştiinţifică din U.N.Ap.;

·        studenţii, masteranzii şi doctoranzii instituţiei.

2.1.2. Potenţiali contributori ai SEIS

·        membrii din comunitatea academică,autori ai unor lucrări ştiinţifice originale(cărţi,articole s.a);

·        publicaţiile periodice editate de U.N.Ap.: buletine, reviste, proceedings ş.a.

      2.1.3. Gestionarea SEIS la nivelul U.N.Ap.

Structura stabilită în vederea gestionării SEIS disponibile la nivelul U.N.Ap. este Biblioteca universitară - prin personalul său desemnat, care beneficiază de asistenţa de specialitate acordată de Centrul de comunicaţii şi informatică.

 

2.2.  Resurse materiale

 

Pentru desfăşurarea activităţii de utilizare a SEIS, U.N.Ap. asigură:

- funcţionalitatea IP-ului instituţional;

- transmiterea operativă a adreselor de e-mail ale membrilor comunităţii academice, în vederea primirii de la furnizor a accesului nerestrictiv în regim mobil (pe bază de username instituţional şi parolă);

- creşterea numărului resurselor accesibile în regim deschis sau free-trial, ori pentru indexarea publicaţiilor periodice, ca produse ale cercetării ştiinţifice.

 

2.3.  Resurse financiare

 

Sursele de finanţare pentru accesul la resursele electronice de informare ştiinţifică, în vederea obţinerii accesului instituţional – independent sau la nivel asociativ, ori pentru asiguarea vizibilităţii ştiinţifice a U.N.Ap., se constituie din:

·        fonduri de la bugetul de stat;

·        finanţare instituţională (venituri proprii);

·        resurse din granturi /proiecte obţinute pe bază de competiţie, pe plan intern sau internaţional;

·        alte fonduri constituite legal.

 

2.4. Resurse informaţionale

 

      2.4.1. Tipuri de resurse electronice disponibile

În vederea satisfacerii nevoilor infodocumentare ale membrilor comunităţii academice, U.N.Ap. asigură instituţional accesul la următoarele tipuri de resurse electronice de informare ştiinţifică, astfel:

·        E-Databases – baze de date bibliografice, cu text integral, multimedia etc.;

·        E-Books – cărţi electronice şi alte lucrări de specialitate, oferite prin agregatori sau biblioteca virtuală U.N.Ap.;

·        E-Journals – jurnale ştiinţifice sau reviste academice accesibile prin intermediul terminalului electronic;

·        Instrumente bibliografice (internaţionale) ;

·        Web OPAC (Online Public Access Catalog)- ul Bibliotecii universitare U.N.Ap.

 

      2.4.2. Asigurarea vizibilităţii ştiinţifice a publicaţiilor U.N.Ap.

În vederea creşterii vizibilităţii rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, U.N.Ap. are permanent în vedere încheierea individuală sau ca membru al unor structuri specializate – de exemplu consorţii, a unor acorduri, parteneriate cu furnizori/vendori, provideri/dealeri ai editurilor străine ş.a., pentru indexarea, pe platforme de reviste ştiinţifice de cercetare în format integral sau baze de date bibliografice, a publicaţiilor instituţionale ce promovează ideile în lucrări originale.

 

2.5. Acorduri încheiate de U.N.Ap. si alte documente care asigura accesul

 

      2.5.1. Acordul de autorizare semnat de U.N.Ap. cu EBSCO (la 30.06.2010) şi Amendamentele la Acord (semnate pe 07.02.2012 si 27.03.2012);

      2.5.2. Acordul de autorizare distribuţie on-line semnat cu CEEOL (la 30.10.2012);

      2.5.3. Acordul de autorizare semnat de U.N.Ap. cu Pro Quest (la 27.08.201);2

      2.5.4. Comunicările UEFISCDI pentru Proiectul ANELiS;

      2.5.5. Acordul de aderare a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” la Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România, ANELISPlus (22.03.2013).

 

3.      Fluxul gestionării şi utilizării SEIS la nivelul U.N.Ap.

 

3.1. Accesul la SEIS disponibile la nivelul U.N.Ap.

 

Opţiunea „Acces la resurse electronice” se poate selecta din:

·        site-ul U.N.Ap. (http://www.unap.ro/index.php/ro/ )

                

Cercetare ştiinţifică

                 

Acces la resurse electronice

 

·        site-ul Bibliotecii universitare (http://biblioteca.unap.ro)

                

Acces la resurse electronice

 

De asemenea, în pagina principală de Web a U.N.Ap., prin accesarea banner-ului Proiectului ANELIS (condiţie de identitate vizuală impusa de UEFISCDI), link-ul http://www.anelis.ro, ofera, la meniul „Ghiduri de utilizare”, adresele platformelor de reviste şi baze de date accesibile prin acest proiect.

 

3.2. SEIS disponibile la nivelul U.N.Ap.

 

În format electronic, sunt prezentate:

 

      3.2.1. Platforme/colecţii reviste şi baze de date online (accesate la 20.03.2013) – asigurate instituţional – din Proiectul ANELiS): SpringerLink, Thomson Web of Science, accesibile prin:

                  a) IP-ul publicdin reţeaua Internet U.N.Ap. (cu accesul liber din interiorul instituţiei)

                  b) acces mobil, pentru persoanele înscrise ca:

                  - membri ai comunităţii academice (prin parola furnizată de UEFISCDI, user-name-ul fiind reprezentat de parola personală instituţională – *@U.N.Ap.ro/*@adlU.N.Ap.ro;

                  - cercetători în platforma SISEC (http://sisec.ecs-univ.ro);

                  - doctoranzi în portalul „Doctoranzi din România” (http://www.doctoranzi-romania.ro).

      3.2.2. Free trial – acordat instituţional, la resursele electronice şi pentru perioadele specificate;

            3.2.3. Instrumente bibliografice (internaţionale) – RefWorks

            3.2.4. Baze de date în acces deschis – GeoScience

      3.2.5. Publicaţii periodice U.N.Ap. indexate în baze de date internaţionale (buletine, reviste; proceedings)

 

3.3. WebOPAC – catalogul Bibliotecii universitare U.N.Ap., accesibil la adresa :

 http://biblioteca.unap.ro/wwwisis/appli.htm

 

4.      Responsabilităţi pentru implementarea Concepţiei

 

Pentru implementarea prezentei concepţii, se stabilesc următoarele responsabilităţi:

 

4.1. Biblioteca universitară, structura stabilită în vederea gestionării SEIS disponibile la nivelul U.N.Ap., are, în principal, următoarele atribuţii:

·        menţine legătura permanentă cu structurile naţionale furnizoare de SEIS: UEFISCDI, Asociatia ANELIS Plus ş.a., cât şi cu beneficiarii-potenţialii/contributori din comunitatea academică;

·        asigură gestionarea, în format electronic, a utilizării şi asigurării vizibilităţii ştiinţifice prin bazele de date internaţionale disponibile la nivelul U.N.Ap., care oferă în orice moment informaţii cu privire la:

                        - SEIS disponibile – denumire, prezentare, modalitatea de acces, perioada, etc.;

                        - acorduri încheiate de U.N.Ap. în vederea accesului (prin IP public, mobil, gratuit, free trial) sau indexării unor publicaţii ale instituţiei (buletine, reviste, proceedings ş.a.) în bazele de date internaţionale;

·        asigură sesizarea operativă a eventualelor probleme legate de conectivitate sau restricţii apărute în procesul de accesare a resurselor informaţionale electronice, în vederea remedierii acestora;

·        întocmeşte şi prezintă periodic informări, rapoarte, statistici privind numarul de utilizatori sau accesări periodice a instrumentelor oferite, starea accesului, restricţiile, problemele întâmpinate, nevoile de dezvoltare etc.

 

4.2. Centrul de comunicaţii şi informatică, conform obiectivelor sale operaţionale, asigură:

·        administrarea accesului la SEIS, din pagina principala de Web a U.N.Ap.;

·        instalarea şi mentenanţa necesară echipamentelor care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de infodocumentare şi comunicare la nivelul U.N.Ap.

·        asistenţa tehnică de specialitate.

 

   4.3. Colegiile de redacţie ale publicaţiilor periodice ale U.N.Ap., ca potenţiali contributori ai SEIS, asigura, potrivit sarcinilor stabilite la nivelul structurii, încărcarea publicaţiilor – buletine, reviste, proceedings ş.a., pentru indexare, în format electronic, integral (full text), pe platformele revistelor ştiinţifice de cercetare sau bazelor de date bibliografice în care se regăsesc.

Responsabilitatea privind conţinutul lucrărilor publicate, ca idei originale, revine în totalitate autorilor, respectand prevederile Legii nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare ori a Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Text Box: ŞEFUL CENTRULUI DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ
Colonel
Marian BOGĂŢOIU
Text Box: DIRECTORUL BIBLIOTECII UNIVERSITARE 
Pc.c. 
Ovidiu CĂLUGĂRESCU